Để thuận tiện cho các con ôn tập kiến thức trong những ngày nghỉ phòng dịch Covid-19, quý phụ huynh có thể xem nội dung ôn tập chi tiết dưới đây:

Nội dung ôn tập của khối Nhà trẻ:           Xem nội dung tại đây

Nội dung ôn tập của khối mẫu giáo bé:   Xem nội dung tại đây

Nội dung ôn tập của khối mẫu giáo nhỡ: Xem nội dung tại đây

Nội dung ôn tập của khối mẫu giáo lớn: Xem nội dung tại đây