A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ cập trẻ 5 tuổi

Công văn 4148/BGDĐT-GDMN hướng dẫn thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em

      

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4148/BGDĐT-GDMN
V/v: hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em nămtuổi giai đoạn 2010-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục vàđào tạo quán triệt và tổ chức thực hiện những vấn đề sau đây:

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Quyếtđịnh số 239/QĐ-TTg

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nộidung của Quyết định số 239/QĐ-TTg tới các ban, ngành, đoàn thể xã hội, cộngđồng và gia đình trong toàn tỉnh, tạo sự hưởng ứng tích cực của các bậc cha mẹtrẻ và ủng hộ của toàn xã hội.

2. Quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên vềvai trò, vị trí của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Xác định phổ cập GDMN chotrẻ em năm tuổi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tínhxã hội sâu sắc, rộng lớn. Ngành giáo dục là lực lượng nòng cốt trong thực hiệnphổ cập, tích cực tham mưu, đưa nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi vàoNghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địaphương, nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực để thực hiện.

II.Công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

1. Kiện toàn bổ sung thành phần, chức năng nhiệm vụ của Banchỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp (tỉnh, huyện/quận, xã/phường) để triển khaiphổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

a. Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấptỉnh, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ:

- Giúp lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo việc thực hiệnchủ trương, kế hoạch của phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi củatỉnh và chỉ đạo các huyện, quận trong tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch cho đơnvị mình.

- Hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo cấphuyện, quận.

- Kiểm tra công nhận kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em nămtuổi ở các địa phương trong tỉnh và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận tỉnhđạt chuẩn.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiệnvà sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác phổ cập hằng năm.

b.Bổ sung thành phần của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấphuyện, quận để thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi trên địabàn huyện.

- Hướng dẫn Ban chỉ đạo xã, phường công tác điều tra phổcập, tập huấn cán bộ giáo viên làm công tác phổ cập.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể tham gia côngtác phổ cập.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cho côngtác phổ cập.

- Kiểm tra công nhận cấp cơ sở và đề nghị cấp trên công nhậnđơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.

c. Đối với Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường

Bổ sung hiệu trưởng trường mầm non làm phó trưởng ban thườngtrực và một số giáo viên mầm non vào tổ thư ký của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dụccấp xã, phường để triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Tổ chức điều tra trẻ em trong độ tuổi phổ cập GDMN nămtuổi.

- Lập các mẫu thống kê, báo cáo theo quy định.

- Vận động trẻ em trong diện phổ cập ra lớp.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để mở lớp.

- Chi trả các khoản hỗ trợ về kinh phí được cấp.

- Kiểm tra công tác phổ cập và tự kiểm tra theo tiêu chuẩn,hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận.

2. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Sở giáo dục và đào tạo.

- Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu cho cấp ủy, chínhquyền địa phương ban hành Nghị quyết, chỉ thị, văn bản về phổ cập GDMN cho trẻem năm tuổi trên địa bàn.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ emnăm tuổi, trong đó chú trọng các giải pháp huy động số lượng, nâng cao chấtlượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi, ưu tiên các nguồn lực (ngân sách, cơ sởvật chất, đội ngũ…) cho phổ cập GDMN, đảm bảo đến 2015, cả nước hoàn thành phổcập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sởvật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để huy động hầu hết trẻ 5 tuổi ralớp mẫu giáo và thực hiện chăm sóc, giáo dục 2buổi/ngày theo chương trình GDMNmới. Đối với các tỉnh có các huyện theo danh mục tại Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CPcủa Chính phủ, khảo sát xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Từng bướcphát triển GDMN cho trẻ dưới 5tuổi đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ củanhân dân.

- Thực hiện chuyển đổi các cơ sở GDMN bán công sang loạihình theo quy định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đủtrường lớp để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

Ưu tiên đảm bảo đủ phòng học, bố trí giáo viên đủ theo địnhmức, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho các lớp mầm non 5 tuổi. Tham mưu với địaphương để có chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế các trườngcông lập, dân lập được hưởng lương theo thang bảng lương và thực hiện nânglương theo định kỳ.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập GDMN cho trẻ em nămtuổi, phối hợp với các ban ngành, tổ chức đoàn thể và cộng đồng cùng tham giacông tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Các sở GDĐT cử cán bộ chuyên trách theo dõi về công tác phổcập GDMN cho trẻ em năm tuổi, chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường mầm nonphân công cán bộ, giáo viên chuyên trách theo dõi tổng hợp về công tác phổ cập GDMNcho trẻ em năm tuổi.

III.Công tác điều tra và xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN chotrẻ em năm tuổi

1.Điều tra phổ cập

Các địa phương tiến hành điều tra theo mẫu đính kèm. Khiđiều tra, cần lập các nhóm điều tra viên, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nội dung,cách thức điều tra. Cố

gắng điều tra dứt điểm vào tháng 5 hằng năm, không bỏ sótđối tượng. Tập hợp kết quả điều tra và thành lập hồ sơ phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ em năm tuổi. Hồ sơ phổ cập gồm:

- Sổ theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Các biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập GDMNvà kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, đội ngũ giáo viên và cơ sở vậtchất cho giáo dục mầm non.

- Báo cáo về quá trình chỉ đạo, tình hình thực hiện và kếtquả phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

- Biên bản kiểm tra phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi các đơnvị trực thuộc.

- Quyết định công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi củađơn vị và của các đơn vị trực thuộc.

- Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương vềphổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

2. Xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

a. Đối với đơn vị cơ sở xã, phường

Trên cơ sở kết quả điều tra để xây dựng kế hoạch với các nộidung chủ yếu sau:

- Kế hoạch huy động trẻ năm tuổi ra lớp. Hỗ trợ, tạo điềukiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể ra lớp.

- Tăng cường cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giáo viên chocác lớp năm tuổi được học 2 buổi /ngày theo Chương trình giáo dục mầm non mới.

- Kế hoạch phối hợp với các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Mặttrận tổ quốc, Hội Cựu chiến binh thực hiện công tác phổ cập.

- Tiến độ thực hiện kế hoạch phổ cập cả giai đoạn và từng năm.

- Dự kiến các nguồn kinh phí huy động để thực hiện phổ cập.

b. Đối với các đơn vị huyện, tỉnh, thành phố

Tiến hành xây dựng kế hoạch chung cho cả giai đoạn và từngnăm cụ thể. Kế hoạch phổ cập phải được UBND tỉnh, huyện phê duyệt, trình Đảngbộ và HĐND cùng cấp để đưa vào Nghị quyết và chương trình hành động. Trong kếhoạch phải xác định rõ tiến độ phổ cập, tài chính và các điều kiện cần thiết đểthực hiện phổ cập.

Các tỉnh, thành phố báo cáo kế hoạch thực hiện phổ cập GDMNcho trẻ em năm tuổi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDMN) trước năm học2010-2011.

Bộ yêu cầu Giám đốc các Sở giáo dục và Đào tạo triển khaithực hiện và hằng năm báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phổ cập GDMN cho trẻ em nămtuổi của Bộ.

Trong quá trình thực hiện, có điều gì vướng mắc cần bổ sung,điều chỉnh, đề nghị Ban chỉ đạo các cấp báo cáo và đề xuất để Bộ xem xét giảiquyết.

 

 

Nơi nhận:
Như kính gửi;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Các Thứ trưởng (để báo cáo);
Các thành viên ban chỉ đạo (để thực hiện);
Lưu VT, Vụ GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa


Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Thống kê truy cập
Hôm nay : 400
Hôm qua : 153
Tháng trước : 11.066
Liên kết website